بن‌بستي وجود ندارد، یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت